STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Ochrona środowiska

   

Ochrona środowiska

AKTUALNOŚCI

   


INFORMACJA
20.09.2019

 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

POBIERZ:


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jordanów Śląski w roku 2018
26.04.2019

 
POBIERZ:


INFORMACJA
27.03.2019

 
Informacja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.03.2019 r.

POBIERZ:


DECYZJA
21.01.2019

DECYZJA Nr 3/2019
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: ustawa ooś) (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę RECULT Sp. z o.o. Sp. k. ul. Grota Roweckiego 34, 52-219 Wrocław, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne w ramach rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dankowicach gm. Jordanów Śląski" stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne w ramach rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dankowicach gm. Jordanów Śląski"

POBIERZ:


OBWIESZCZENIE
03.01.2019

 
OBWIESZCZENIE o przyjęciu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jordanów Śląski na lata 2018- 2021 z perspektywą na lata 2022-2025”.

POBIERZ:


POSTANOWIENIE nr 70/2018
31.12.2018

 
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2 oraz art. 64 ust. 1, art. 65 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081.), Wójt Gminy Jordanów Śląski po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Postanawia stwierdzić brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne w ramach rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dankowicach gm. Jordanów Śląski"

POBIERZ:


OBWIESZCZENIE
17.12.2018

 
Działając zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081) Wójt Gminy Jordanów Śląski podaje do publicznej wiadomości informację o:
odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jordanów Śląski na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”.

POBIERZ:


ZAWIADOMIENIE
06.12.2018

 
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z prowadzonym na wniosek z dnia 10 lipca 2018 r. (data wpływu do tut. urzędu: 11 lipca 2018 r.), Spółki RECULT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grota-Roweckiego 34, 52-219 Wrocław, postępowaniem administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na "przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne w ramach rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dankowicach gm. Jordanów Śląski", Wójt Gminy Jordanów Śląski, jako organ prowadzący postępowanie zawiadamia, że: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem z dnia 26.11.2018 r. (data wpływu 03.12.2018 r.) znak: WR.RZŚ.435.399.2018.JS wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: "Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w ramach rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dankowicach gm. Jordanów Śląski", nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

POBIERZ:


ZAWIADOMIENIE
24.10.2018

 
Na podstawie art. 36 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), Wójt Gminy Jordanów Śląski zawiadamia, że prowadzone na wniosek z dnia 10 lipca 2018 r. (data wpływu do tut. urzędu: 11 lipca 2018 r.), Spółki RECULT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grota-Roweckiego 34, 52-219 Wrocław, postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na "przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne w ramach rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dankowicach gm. Jordanów Śląski" nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ze względu na ponowne wystąpienie przez organ prowadzący postępowanie o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia do Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2018 r. (data wpływu do tut. urzędu: 24.08.2018 r.) znak: WR.ZZŚ.435.103.2018.DK odmówił zajęcia stanowiska w sprawie.

POBIERZ:


DECYZJA
23.10.2018

DECYZJA Nr 67/2018

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Jordanów Śląski z dnia 18 października 2018 r. o uchylenie decyzji Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 grudnia 2015 r. (znak sprawy: OŚ.6220.2.2015) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dankowice, gmina Jordanów Śląski", obejmujące działki o numerach 241/1, 241/2, 241/3 i 241/4 obręb Dankowice uchylam decyzję ostateczną Wójta Gminy Jordanów Śląski nr 198/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dankowice, gmina Jordanów Śląski", znak: OŚ.6220.2.2015.

POBIERZ:


ZAWIADOMIENIE
19.10.2018

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z prowadzonym na wniosek z dnia 10 lipca 2018 r. (data wpływu do tut. urzędu: 11 lipca 2018 r.), Spółki RECULT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grota-Roweckiego 34, 52-219 Wrocław, postępowaniem administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na "przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne w ramach rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dankowicach gm. Jordanów Śląski", Wójt Gminy Jordanów Śląski, jako organ prowadzący postępowanie

POBIERZ:


OBWIESZCZENIE
02.10.2018

 
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jordanów Śląski na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 

Na podstawie art. 8, art. 30 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), Wójt Gminy Jordanów Śląski zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jordanów Śląski na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”.

POBIERZ:


INFORMACJA
04.09.2018

 
Państwowe Gospodarstwo Wodne POLSKIE WODY informują ...

POBIERZ:


ZAWIADOMIENIE
13.08.2018

 
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z prowadzonym na wniosek z dnia 10 lipca 2018 r. (data wpływu do tut. urzędu: 11 lipca 2018 r.), Spółki RECULT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grota-Roweckiego 34, 52-219 Wrocław, postępowaniem administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne w ramach rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dankowicach gm. Jordanów Śląski, w związku z przesłanymi wnioskami do właściwych organów o wyrażenie opinii dotyczących obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia, Wójt Gminy Jordanów Śląski, jako organ prowadzący postępowanie zawiadamia:

POBIERZ:


ZAWIADOMIENIE
18.07.2018

 
Zawiadomienie Wójta Gminy Jordanów Śląski o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 11.07.2018 r., po rozpatrzeniu wniosku RECULT Sp. z o.o. Sp. k., ul. Grota Roweckiego 34, 52-219 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne w ramach rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dankowicach gm. Jordanów Śląski.

POBIERZ:


ZAWIADOMIENIE
03.07.2018

 
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Posadowienie instalacji w technologii mieszanek mineralno- cementowo- emulsyjnych (MCE+)" w Jordanowie Śląskim na działce nr 262/2 obręb 6 Jordanów Śląski, gm. Jordanów Śląski.

POBIERZ:


ZAWIADOMIENIE
11.06.2018

 
Na podstawie art. 36 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), Wójt Gminy Jordanów Śląski zawiadamia, że prowadzone na wniosek z dnia 21 grudnia 2017 r. (data wpływu do tut. urzędu: 22 grudnia 2017 r.), Eurovii Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich ul. Szwedzka 5 55-040 Kobierzyce oraz reprezentowanej przez ustanowionego pełnomocnika w osobie Pana Dawida Żymełka – Dyrektora Technicznego (adres do korespondencji: Eurovia Polska S.A. ul. Lindego 1 30-148 Kraków), oraz Pani Joanny Zajdowicz z Przesiębiorstwa Badań i Ekspertyz Środowiska „SEPO” Sp. z o.o. (adres do korespondencji ul. Dworcowa 47, 44-190 Knurów), postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu instalacji w technologii mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE+) w Jordanowie Śląskim na działce nr 262/2 obręb 6 Jordanów Śląski, gmina Jordanów Śląski, ...

POBIERZ:


ZAWIADOMIENIE
23.05.2018

 
ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. - dalej k.p.a), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "posadowieniu instalacji w technologii mieszanek mineralno- cementowo- emulsyjnych (MCE+) w Jordanowie Śląskim, na działce nr 262/2 obręb 6 Jordanów Śląski, gmina Jordanów Śląski".

POBIERZ:


POSTANOWIENIE nr 11/2018
23.05.2018

 
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2 oraz art. 64 ust. 1, art. 65 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 ze zm.), Wójt Gminy Jordanów Śląski po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
Postanawia stwierdzić brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "posadowieniu instalacji w technologii mieszanek mineralno- cementowo- emulsyjnych (MCE+) w Jordanowie Śląskim, na działce nr 262/2 obręb 6 Jordanów Śląski, gmina Jordanów Śląski".

POBIERZ:


ZAWIADOMIENIE
26.04.2018

 
Na podstawie art. 36 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), Wójt Gminy Jordanów Śląski zawiadamia, że prowadzone na wniosek z dnia 21 grudnia 2017 r. (data wpływu do tut. urzędu: 22 grudnia 2017 r.), Eurovii Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich ul. Szwedzka 5 55-040 Kobierzyce oraz reprezentowanej przez ustanowionego pełnomocnika w osobie Pana Dawida Żymełka - Dyrektora Technicznego (adres do korespondencji: Eurovia Polska S.A. ul. Lindego 1 30-148 Kraków), oraz Pani Joanny Zajdowicz z Przesiębiorstwa Badań i Ekspertyz Środowiska "SEPO" Sp. z o.o. (adres do korespondencji ul. Dworcowa 47, 44-190 Knurów), postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu instalacji w technologii mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE+) w Jordanowie Śląskim na działce nr 262/2 obręb 6 Jordanów Śląski, gmina Jordanów Śląski, nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ze względu na brak opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (pismo znak: WOOŚ.4220.143.2018.MSK.1 z dnia 5 kwietnia 2018 r., data doręczenia: 5 kwietnia 2018 r., o wyznaczeniu nowego terminu wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, tj. do 10 maja 2018 r. - w załączeniu).

POBIERZ:


INFORMACJA
16.04.2018

 
 PISMO REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU

POBIERZ:


ZAWIADOMIENIE
26.01.2018

 
Zawiadomienie 
Wójta Gminy Jordanów Śląski
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 24.01.2018 r., po rozpatrzeniu wniosku EUROVIA Polska S.A Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu instalacji w technologii mieszanek mineralno – cementowo – emulsyjnych (MCE+) w Jordanowie Śląskim na działce nr 262/2 obręb 6 Jordanów Śląski, gmina Jordanów Śląski.

POBIERZ:


DECYZJA NR 4/2018
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

23.01.2018

 
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 4, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r, poz. 1405), § 3 ust. 1 pkt. 40 lit. "b" rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku p. Pawła Woźnego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PUH "ALTUS" Paweł Woźny, 62-800 Kalisz, ul. Grunwaldzka 4 z dnia 31.03.2016r. o wydanie decyzji i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko ustalam środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny z poszerzonego dodatkiem nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego "Jezierzyce Wielkie I", planowanego do realizacji w gminie Jordanów Śląski przez przedsiębiorcę - p. Pawła Woźnego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PUH "ALTUS" Paweł Woźny, 62-800 Kalisz, ul. Grunwaldzka 4 i jednoczenie określam:

POBIERZ:


ZAWIADOMIENIE
01.12.2017

 
Zawiadamiam, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny z poszerzonego dodatkiem nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego "Jezierzyce Wielkie I" na terenie działek nr 133/9, 133/10, 133/11, 118/3 i 118/4 w obrębie Jezierzyce Wielkie, gminie Jordanów Śląski.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE
26.10.2017

 
W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny z poszerzonego dodatkiem nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego "Jezierzyce Wielkie I" na terenie gminy Jordanów Śląski, w ramach którego przeprowadzono ocenę oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą wyżej określonej oceny oddziaływania oraz składania uwag i wniosków.

POBIERZ:


POSTANOWIENIE NR 44/2016
08.12.2016

 
Na podstawie art. 63 ust. 1 i 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt 39 i 40 lit. "b" rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r poz. 71 ze zm.) oraz art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r poz. 23). postanawiam dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny z poszerzonego dodatkiem nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego "Jezierzyce Wielkie I" na terenie gminy Jordanów Śląski, określonego we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31.03.2016r. złożonym przez PUH "ALTUS" mgr Paweł Woźny, 62-800 Kalisz, ul. Grunwaldzka 4 jako przedsięwzięcie polegające na rozszerzeniu obszaru wydobycia kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Jezierzyce Wielkie I" stwierdzam konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a raport powinien być zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

POBIERZ:


DECYZJA
30.11.2016

 
Decyzja 130/2016
o środowiskowych uwarunkowaniach 
Wójt Gminy Jordanów Śląski  dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkalnej na terenie gminy Jordanów Śląski”.

POBIERZ:


ZAWIADOMIENIE
25.10.2016

 
Wójta Gminy Jordanów Śląski o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 30.09.2016 r., skorygowany 18.10.2016 r. po rozpatrzeniu wniosku WTU Sp. z o.o. ul. Karkonowska 10, 53-015 Wrocław działające jako pełnomocnik Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu ul. Matejki 5 50-333 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania opinii o potrzebie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Ślęza - retencja i bioróżnorodność" polegającego na utrzymaniu śródlądowych wód powierzchniowych, odtworzeniu stanu ich dna lub brzegów oraz konserwacji lub remoncie istniejących budowli na terenach gmin Borów, Jordanów Śląski, Kobierzyce, Strzelin i Żórawina.

POBIERZ:


OPINIA Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu
17.08.2016

 
Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu

POBIERZ:


POSTANOWIENIE
22.07.2016

 
POSTANOWIENIE NR 36/2016

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23), w związku z art. 63 ust. 2 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1, art. 65 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353, zwanej dalej ustawą "ooś"), a także z § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 71), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.
 
Postanawiam uznać, brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkalnej dla miejscowości Jordanów Śląski, gmina Jordanów Śląski - rejon ul. Perłowej, Szmaragdowej, Rubinowej, Leśnej, Szafirowej, Turkusowej i Diamentowej", stosownie do wszczętego w dniu 23 maja 2016 r. na wniosek Gminy Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55, 55-0656  

POBIERZ:


ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
31.05.2016

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jordanów Śląski
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 30.05.2016 r., po rozpatrzeniu wniosku PUH "ALTUS" Paweł Woźny ul. Grunwaldzka 4 62-800 Kalisz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu obszaru wydobycia kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Jezierzyce Wielkie I", gmina Jordanów Śląski na działce nr 118/4 AM. 1 obręb Jezierzyce Wielkie.

POBIERZ:


ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
23.05.2016

 
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jordanów Śląski
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

POBIERZ:


OBWIESZCZENIE
23.11.2015

 
OBWIESZCZENIE 
Zarządu Województwa Dolnośląskiego
z dnia 12 listopada 2015

Zarządu Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o  przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego niżej wymienionych uchwał oraz możliwości zapoznania się z ich treścią.

 

| więcej ... |


OBWIESZCZENIE
25.09.2015

 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
znak WPN.6320.63.2015.RS z dnia 16 września 2015r. - informację o zamiarze
przystąpienia do opracowania projektów zmian zarządzeń w sprawie ustanowienia
planów zadań ochronnych dla obszarów Narura 2000
 

| więcej ... |


OBWIESZCZENIE
14.08.2015

 
OBWIESZCZENIE 
Zarządu Województwa Dolnośląskiego
z dnia 5 sierpnia 2015

Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 sierpnia 2015r., że RDOŚ we Wrocławiu oraz PWIS we Wrocławiu uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Program ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu docelowego arsenu w powietrzu ...

 

| więcej ... |


OBWIESZCZENIE
12.08.2015

 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Stosownie do przepisów art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), mając na uwadze art. 64 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz.1227) zawiadamiam że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dankowice, gmina Jordanów Śląski (dz. Nr 247/1, 247/2, 247/3 i 247/4, obręb Dankowice, gm. Jordanów Śląski".

 

| więcej ... |


OBWIESZCZENIE
13.07.2015

 
OBWIESZCZENIE 
Zarządu Województwa Dolnośląskiego
z dnia 06 lipca 2015

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o opracowaniu i możliwości zapoznania się z niżej wymienionymi projektami: 

 

| więcej ... |


ZAWIADOMIENIE
27.01.2014

 
Zawiadomienie o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu decyzji z dnia 27 grudnia 2013 r. (SKO 1436/34/13)

 

| więcej ... |


ZAWIADOMIENIE
22.11.2013

 
Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu 

 

| więcej ... |


OBWIESZCZENIE
21.08.2013

 
OBWIESZCZENIE nr OŚ/1/2013
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 21 sierpnia 2013

W sprawie zawiadomienia stron postępowania o wniesionym odwołaniu od decyzji nr 130/2013 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 31.07.2013r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia pn.: "Eksploatacja złoża serpentynitu JORDANÓW na działkach położonych w obrębie wsi Glinica nr 11/2, 12/2, 13 i 14, a także w obrębie wsi Jordanów Śląski na działkach 227/2,227/3, 227/4, 227/5 i 228"

 

| więcej ... |


DECYZJA
02.08.2013

Decyzja Nr 130/2013
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 46a ust.1 i 7 pkt 4, art. 48 ust. 2 pkt 1 i 1a, art. 56 ust. 2,3 oraz 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902 z późn. zm.) w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i § 3 ust.1 pkt 40 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Romualda Lipińskiego i Andrzeja Mandreli działających na rzecz Zakładu Produkcyjno-Wdrożeniowego Materiałów Budowlanych "BUMAT" sp. j.,
ustalam środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: "Eksploatacja złoża serpentynitu JORDANÓW na działkach położonych w obrębie wsi Glinica nr 11/2, 12/2, 13 i 14, a także w obrębie wsi Jordanów Śląski na działkach 227/2,227/3, 227/4, 227/5 i 228" oraz ...

| więcej ... |


OBWIESZCZENIE
02.08.2013

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji złoża serpentynitu JORDANÓW na działkach położonych w obrębie wsi Glinica nr 11/2, 12/2, 13 i 14, a także w obrębie wsi Jordanów Śląski, na działkach 227/2, 227/3, 227/4, 227/5 i 228, złożonego przez Zakład Produkcyjno-Wdrożeniowy Materiałów Budowlanych „BUMAT” s.j. R. Lipiński, A. Mandrela z siedzibą ul. Powstańców Śl. 50-332 Wrocław

| więcej ... |


OBWIESZCZENIE
24.07.2013

Obwieszczenie Wójta Gminy Jordanów Śląski 
z dnia 24.07.2013 r. 

| więcej ... |


OBWIESZCZENIE
29.05.2013

Obwieszczenie Wójta Gminy Jordanów Śląski 
z dnia 30.04.2013 r. 

| więcej ... |


OBWIESZCZENIE
14.03.2013

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
 
Stosownie do przepisów art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), mając na uwadze art. 64 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz.1227) zawiadamiam że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji "budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie istniejącej Oczyszczalni Ścieków, ul. Daleka 2, 55-065 Jordanów Śląski (dz. nr 629/3 obręb Jordanów Śląski)".
 

| więcej ... |


OBWIESZCZENIE
28.02.2013

Obwieszczenie Wójta Gminy Jordanów Śląski 
z dnia 28.02.2013 r. 

| więcej ... |


OBWIESZCZENIE
21.01.2013

Obwieszczenie Wójta Gminy Jordanów Śląski 
z dnia 21.01.2013 r. 

| więcej ... |


POSTANOWIENIE
21.01.2013

POSTANOWIENIE Nr 3/2013
z dnia 21.01.2013 r. 

| więcej ... |


POSTANOWIENIE
21.12.2012

POSTANOWIENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu 

| więcej ... |


OBWIESZCZENIE
29.11.2012

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), która nakłada na samorządy nowe obowiązki związane z gospodarką odpadami,  

Wójt Gminy Jordanów Śląski
udostępnia do konsultacji społecznych
PROJEKT REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

Uwagi i wnioski można wnosić w terminie 14 dni od daty publikacji na stronie internetowej Urzędu, w formie elektronicznej na adres: ug@jordanowslaski.pl bądź na piśmie na adres: Urzędu Gminy Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski.

Uwagi i wnioski nie mogą być sprzeczne zapisami zawartymi w ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

ZAŁĄCZNIKI:


OBWIESZCZENIE
19.11.2012

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

Stosownie do przepisów art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), mając na uwadze art. 9, art. 14, art. 15 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 03 października
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam że na wniosek Pana Waldemara Mazurka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
inwestycji „budowie zbiorników naziemnych na gaz płynny o pojemności
5x6700l wraz z parownikiem elektrycznym gazu i przyłączem do stacjonarnej
suszarni zbóż”

| więcej ... |


OBWIESZCZENIE
11.10.2012

OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Jordanów Śląski
o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) oraz w związku z art. 32 ust. 1 pkt. 1 i 3, art. 46a ust. 1ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania na wniosek z dnia 9 maja 2007 r. Zakładu Produkcyjno-Wdrożeniowego Materiałów Budowlanych "BUMAT" sp.j. Romuald Lipiński, Andrzej Mandrela ul. Powstańców Śląskich 5 53-332 Wrocław decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji "Uruchomienie eksploatacji złoża serpentynitu JORDANÓW"

| więcej ... |


OBWIESZCZENIE
12.07.2012

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Stosownie do przepisów art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), mając na uwadze art. 9, art. 14, art. 15 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

| więcej ... |


OBWIESZCZENIE
22.05.2012

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

| więcej ... |


DECYZJA
05.12.2011

DECYZJA Nr 266/2011 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiężięcia.

| więcej ... |


Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
05.12.2011

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji złoża serpentynitu JORDANÓW na działkach położonych w obrębie wsi Glinica nr 11/2, 12/2, 13 i 14, a także w obrębie wsi Jordanów Śląski, na działkach 227/2, 227/3, 227/4, 227/5 i 228, złożonego przez Zakład Produkcyjno-Wdrożeniowy Materiałów Budowlanych „BUMAT” s.j. R. Lipiński, A. Mandrela z siedzibą ul. Powstańców Śl. 50-332 Wrocław
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości następującą informację:  w dniu 2011-11-30 na wniosek Zakładu Produkcyjno-Wdrożeniowy Materiałów Budowlanych „BUMAT” s.j. R. Lipiński, A. Mandrela z siedzibą ul. Powstańców Śl. 50-332 Wrocław została wydana decyzja Wójta Gminy Jordanów Śląski znak: GN/OŚ/7624/1-2/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: „Uruchomieniu eksploatacji złoża serpentynitu JORDANÓW na działkach położonych w obrębie wsi Glinica nr 11/2, 12/2, 13 i 14, a także w obrębie wsi Jordanów Śląski, na działkach 227/2, 227/3, 227/4, 227/5 i 228”

 Wójt Gminy Jordanów Śląski
/-/ Henryk Kuriata


OBWIESZCZENIE
11.10.2011

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jordanów Śląski 
z dnia 11.10.2011 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

| więcej ... |


OBWIESZCZENIE
10.06.2011

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jordanów Śląski 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

| więcej ... |


OBWIESZCZENIE
13.05.2011

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jordanów Śląski 
o ponownym wszczęciu postepowania 

| więcej ... |


OBWIESZCZENIE
14.01.2011

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

| więcej ... |


DECYZJA
29.11.2010

DECYZJA Nr 243/2010 o środowiskowych warunkach zgody na realizację przedsięwziecia

| więcej ... |


Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
29.11.2010

polegającego na uruchomieniu eksploatacji złoża serpentynitu JORDANÓW na działkach położonych w obrębie wsi Glinica nr 11/2, 12/2, 13 i 14, a także w obrębie wsi Jordanów Śląski, na działkach 227/2, 227/3, 227/4, 227/5 i 228, złożonego przez Zakład Produkcyjno-Wdrożeniowy Materiałów Budowlanych „BUMAT” s.j. R. Lipiński, A. Mandrela z siedzibą ul. Powstańców Śl. 50-332 Wrocław

| więcej ... |


OBWIESZCZENIE
12.10.2010

OBWIESZCZENIE
Marszałka Województwa Dolnośląskiego

| więcej ... |


OBWIESZCZENIE
28.04.2010

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Stosownie do przepisów art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), mając na uwadze art. 9, art. 14, art. 15 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam że na wniosek "Janówek" Przedsiębiorstwo Rolno Przemysłowe Sp. z o.o., Janówek 24, 55-065 Jordanów Śląski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji "Budowa sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny każdy o pojemności 6700 litrów wraz z kotłownią kontenerową, parownikiem o wydajności 300kg/h i przyłączem do stacjonarnej suszarni zbóż oraz budowa zbiornika naziemnego na gaz płynny o pojemności 2700 litrów wraz z przyłączem do budynku biurowego w miejscowości Janówek, dz. nr 120/39, obręb Janówek"

| więcej ... |


OBWIESZCZENIE
12.04.2010

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

| więcej ... |


OBWIESZCZENIE
13.07.2009

Urząd Gminy Jordanów Śląski, działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z. art. 79 ust I1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 20.05.2009r. wpłynął wniosek firmy Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z/s 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181 o wydanie decyzji o warunkach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej 46121.04.Jordanów".

| więcej ... |


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
09.01.2009

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jordanów Śląski na podstawie uchwały Rady Gminy Jordanów Śląski nr XXIX/139/2006 z dnia 31 stycznia 2006.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do wyżej wymienionych prognoz w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia:

  1. na piśmie na adres: Urząd Gminy w Jordanowie Śląskim, ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski;
  2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: "Wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko MPZP dla miejscowości Jordanów Śląski" na adres: ug@jordanowslaski.pl ;
  3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Jordanowie Śląskim, w godzinach otwarcia Urzędu, w pokoju nr 3

Wnioski i uwagi powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Wójt Gminy Jordanów Śląski
/-/ Henryk Kuriata

PLIK DO POBRANIA:


 

 

 Informacje opracował(a): Zbigniew Fabisch
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

21.08.2013

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski